ประกาศรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ กำจัดปลวกแมลง

 • ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานขับรถ /และ พนักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น (ม.3) ขึ้นไป
 • อัตราเงินเดือน : 9,000-15,000 บาท/เดือน
 • ประเภทงาน : งานประจำ (Full time)
 • ลักษณะงาน : ขับรถ/ให้บริการกำจัดแมลงกับลูกค้าในเขตโซนที
 • ได้รับมอบหมาย ตามหมู่บ้านต่างๆ ในกทม.
 • เวลาทำงาน : : 8.00-17.00 (เสร็จงานก่อนเวลากับบ้านได้)
 • สามารถทำงาน เสาร์-อาทิตย์ได้
 • เพศ : ชาย บุคลิกภาพดี สุภาพ
 • ช่วงอายุ : 22-35 ปี เป็นต้นไป

กรุณาส่งเรซูเม่มาที่  grob_d-herb@hotmail.com

ตำแหน่งงาน นักวิชาการ 2 อัตรา ชาย – หญิง

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กีฏวิทยา และ สาขาเกษตร
 • อัตราเงินเดือน : 12,000-20,000 บาท/เดือน

กรุณาส่งเรซูเม่มาที่  grob_d-herb@hotmail.com

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • มีหรือไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ก็ได้ (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์
 • จะพิจารณาเป็นพิเศษ (หากไม่รู้เส้นทาง เรามีหัวหน้างานให้คำปรึกษาเรื่องเส้นทาง)
 • ผู้สมัคร จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยว ยาเสพติด โดยเด็ดขาด
 • ค่าตอบแทนพิเศษ ,มีที่พักอาศัยให้, ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน ท่องเที่ยว งานเลี้ยงทุกเดือน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตามงานได้รับมอบหมายในแต่ละวัน)
 • วันลาพักร้อนตามอายุงาน (มีวันหยุดประจำสัปดาห์ละ 1 วัน)
 • หยุดทุกนักขัตฤกษ์ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ได้กลับบ้านแน่นอน

วินัยเป็นข้อบังคับ หรือข้อกำหนดที่ห้างฯ ได้กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานให้แก่พนักงานของห้างฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม และ ละเว้นข้อห้ามทั้งปวง เพื่อความสงบสุข ก่อให้เกิดความร่วมมือ และให้ความเป็นธรรมต่อส่วนรวมต่อไป

การกระทำ หรือละเว้นการกระทำในสิ่งต่อไปนี้ ห้างฯถือว่า เป็นการกระทำผิดกฎระเบียบวินัยของห้างฯ พนักงานผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางวินัย ดังต่อไปนี้

1.ระเบียบวินัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

1.1 พนักงานมีหน้าที่รับผิดชอบ สนใจ และรับทราบนโยบาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับในการทำงาน ตลอดจนคำสั่งของบริษัทฯ เป็นข้อปฏิบัติสืบไป โดยจะปฏิเสธว่าไม่ทราบไม่ได้
1.2 พนักงานต้องเคารพ เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา โดยไม่แสดงอาการอันหยาบคาย ก้าวร้าว หรือกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
1.3 พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และตั้งใจ นอกเหนือจากงานประจำแล้ว ห้างฯอาจมอบหมายงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของห้างฯให้ปฏิบัติได้
1.4 พนักงานต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน หรือเปลี่ยนวัน เวลา การปฏิบัติงานตามความจำเป็นที่บริษัทฯ กำหนดด้วยความเต็มใจทุกกรณี
1.5 พนักงานต้องสวมใส่ชุดเครื่องแบบพนักงานที่ห้างฯกำหนดเท่านั้น และติดบัตรประจำตัวพนักงานตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ปฏิบัติงาน
1.6 พนักงานต้องไม่ละทิ้งหน้าที่ ขาดงาน หรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันควร หรือมาปฏิบัติงานสายบ่อยครั้ง หรือกลับก่อนเวลาเลิกงานบ่อยครั้ง
1.7 พนักงานต้องไม่จงใจ หรือมีเจตนาปฏิบัติงานล่าช้า
1.8 พนักงานต้องไม่กระทำการโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ห้างฯ ได้รับความเสียหาย
1.9 พนักงานต้องปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีความสามัคคี และให้ความร่วมมือประสานงานกันตลอดจนไม่ก้าวก่ายงานของหน่วยงานอื่น เว้นแต่ได้รับมอบหมาย
1.10 ห้ามพนักงานขูด ขีด ลบ แก้ไข เคลื่อนย้ายหรือทำลาย ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับฯ หรือ ประกาศคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ
1.11 พนักงานต้องสนใจงานที่ทำและจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการทำงานอันจะก่อให้เกิดความอันตรายและเสียหายแก่ ชีวิต/ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ของลูกค้า และบริษัทฯ
1.12 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องรับผิดชอบพนักงานในสังกัดบังคับบัญชาของตนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
1.13 ห้ามพนักงานปิดประกาศ ปิดป้าย ชักชวน ยั่วยุ นัดพบ นัดประชุม หรือแจกจ่ายเอกสาร หรือสิ่งตีพิมพ์อันจะนำมาซึ่งความวุ่นวาย หรือความไม่สงบเรียบร้อยภายในการปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.14 ห้ามพนักงานเปิดเผยข้อมูล หรือข้อความใดๆ อันอาจเป็นเรื่องปกปิดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ หรือค่าจ้าง/เงินเดือน และผลประโยชน์อื่นๆ ของบริษัทฯ
1.15 ห้ามพนักงานทำการเรี่ยไรใดๆ เป็นเจ้ามือหวย หรือกระทำการใดๆที่มีผลประโยชน์ในด้านกำไรในสถานที่ปฏิบัติงาน

2. ระเบียบวินัยเกี่ยวกับความประพฤติ

2.1 พนักงานจะต้องละเว้นไม่กระทำการอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่ว อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงแก่หมู่คณะ หรือบริษัทฯ
2.2 ห้ามพนักงานใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ หรือกล่าวถ้อยคำ หรือกระทำอื่นใดที่อาจทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ไม่กล่าววาจาส่อเสียด ยุยงส่งเสริม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีระหว่างพนักงาน หรือบริษัทฯ หรือก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้างและผู้เข้ามาติดต่อ
2.3 ห้ามพนักงานกระทำการ หรือสนับสนุนให้มีการทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายพนักงานด้วยกัน หรือกับบุคคลอื่น
2.4 ห้ามพนักงานนำ หรือพกอาวุธ วัตถุระเบิดทุกชนิดเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน เว้นแต่อุปกรณ์ป้องกันภัยที่ทางบริษัทฯ จัดหาให้เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
2.5 ห้ามพนักงานเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเวลาทำงาน
2.6 ห้ามพนักงานนำสุรา สิ่งมึนเมา หรือยาเสพติดให้โทษเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือมีอาการมึนเมาในขณะปฏิบัติงาน
2.7 ห้ามพนักงานปลอมแปลงเอกสาร หรือรายงานเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชา หรือ บริษัทฯ
2.8 ห้ามพนักงานหลับ นำอาหารมารับประทาน อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ เล่นเกมหรือคุยวิทยุสื่อสารอันไม่ใช่สาระเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ระหว่างปฏิบัติงาน
2.9 ห้ามพนักงานลักขโมย หยิบฉวย เคลื่อนย้ายทรัพย์สินของบริษัทฯ / ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
2.10 ห้ามมิให้หัวหน้าผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน ล่วงเกินทางเพศแก่พนักงาน
2.11 พนักงานต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับซึ่งทางบริษัทฯ ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้างด้วยความเต็มใจและเคร่งครัด

3.ระเบียบวินัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและความปลอดภัย

3.1 ห้ามพนักงานสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบโดยเด็ดขาด เว้นแต่สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้
3.2 พนักงานต้องรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งอุปกรณ์ เครื่องใช้ และทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ตนเองใช้อยู่เสมอ
3.3 พนักงานต้องไม่ทำลาย หรือทำให้เสียหายแก่เครื่องมือ เครื่องใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ และไม่นำไปใช้เป็นการส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.4 ห้ามพนักงานนำบุคคลภายนอก เข้ามาภายในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน โดยไม่ได้รับอนุญาต
3.5 พนักงานต้องตรวจสอบดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง โดยปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาการว่าจ้างอย่างเคร่งครัด เมื่อพบสิ่งผิดปกติต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบในทันที

** ในกรณีต่อไปนี้ทางบริษัทฯ ถือเป็นความผิดร้ายแรง และมีโทษไล่ออกโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และจะไม่ได้รับค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ**

1.ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดทางอาญาโดยเจตนาต่อบริษัทฯ
2.กระทำการใดๆ ที่เป็นการจงใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย
3.ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือ ประกาศของบริษัทฯ หรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา หรือบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วซึ่งหนังสือเตือนนั้นมีผลบังคับใช้ 1 ปีนับแต่วันที่พนักงานได้รับทราบหนังสือเตือน เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องตักเตือน
4.ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันควร
5.กระทำโดยประมาท เลินเล่อ จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินอย่างร้ายแรง
6.ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
7.ก่อการทะเลาะวิวาท ทะเลาะวิวาท หรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันละกัน หรือผู้อื่นในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน

โทษทางวินัย
โทษทางวินัยมี 4 สถาน พนักงานที่กระทำผิดวินัยจะได้รับการลงโทษตามลักษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณีเป็นรายๆไป ซึ่งอาจเป็นโทษสถานใดสถานหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ตักเตือนด้วยวาจา และปรับเป็นเงิน
2. ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับเป็นเงิน
3. พักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง
4. ไล่ออก

การลงโทษพนักงาน ก่อนที่จะลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดทุกครั้ง บริษัทฯ จะสอบสวนความผิดนั้นๆ โดยละเอียดและจะแจ้งให้พนักงานทราบถึงความผิดที่เกิดขึ้นและการลงโทษ โดยให้โอกาสพนักงานชี้แจงเหตุผลต่างๆได้ และบริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมอย่างดีที่สุด